این وضعیت در شأن «دولت آباد» نیست

سالهاست که مسوولین استان در تلاش برای جمع آوری و یا ساماندهی قصابی های غیرمجاز شهرک دولت آباد بوده و هستند. اما متاسفانه کوچکترین تغییری در این وضعیت نابهنجار صورت نگرفته و همچنان این شیوه غیربهداشتی قصابی به صورتی وسیع و بدون هیچ نظارتی در حال انجام است، لذا از مسوولین ارشد استان انتظار می […]

سالهاست که مسوولین استان در تلاش برای جمع آوری و یا ساماندهی قصابی های غیرمجاز شهرک
دولت آباد بوده و هستند. اما متاسفانه کوچکترین تغییری در این وضعیت نابهنجار صورت نگرفته و همچنان این شیوه غیربهداشتی قصابی به صورتی وسیع و بدون هیچ نظارتی در حال انجام است، لذا از مسوولین ارشد استان انتظار می رود که یکبار برای همیشه به این وضعیت دولت آباد خاتمه دهند چرا که این وضعیت علاوه بر تهدید سلامت مردم، سبب هجوم شبانه سگ های ولگرد و بوی نامطبوع و
غیر قابل تحمل شدن زندگی در آن حوالی شده است.