بازدید نظارتی از آزمایشگاه همکار اکسیر آزمای بیستون شهرستان قصر شیرین

بازدید نظارتی از آزمایشگاه همکار اکسیر آزمای بیستون شهرستان قصر شیرین

 

به گزارش خبرنگار فر نیوز (مسعود دریابار)در راستای نظارت بر عملکرد آزمایشگاه‌های همکار در حوزه فرآورده های نفتی ترانزیتی و بررسی راهکارهای موثر تسریع در زمان صدور نتایج آزمون در راستای اجرای ماده 45 ستاد مبارزه با قاچاق سوخت و ارز از آزمایشگاه مذکور بازدید به عمل آمد. در این بازدید نسبت به بررسی شرایط آزمایشگاه و توانمندی و مهارت پرسنل در انجام آزمون، نحوه صدور نتیجه آزمون و صحه گذاری نتایج، بررسی کنترل های میانی تجهیزات آزمایشگاهی و سایر ابعاد نظارتی آن اقدام شد و در خصوص برخی از نواقص راهنمایی های لازم منطبق بر استاندارد 17025 و سایر دستورالعمل ها و رویه های نظارتی سازماتی مواردی به مدیر فنی سایر کارکنان آزمایشگاه منتقل گردید.