بازدید وزیر کشور از زیر ساخت های مرز خسروی و دیدار با مزر کشور عراق