باشگاه پرسپولیس از اهدای BMW به هوادارش تبرئه شد

این خبر توسط موتور جستجوی هوشمند فرنیوز در سایت قرار داده شده است

پیشنهاد فر نیوز
اوراق سلف موازی آهن اسفنجی در بورس کالا منتشر می شود