بانک شهر استخدام می‌کند

بانک شهر استخدام می‌کند

بانک شهر استخدام می‌کند

بانک شهر در استان‌های تهران و البرز از طریق برگزاری آزمون کتبی و مصاحبه نیروی انسانی می‌پذیرد.

به گزارش بازار، بانک شهر، نیروی انسانی مورد نیاز خود در استان‌های تهران و البرز را از میان متقاضیان مرد و زن و از طریق برگزاری آزمون کتبی، مصاحبه‌های تخصصی و عمومی و سایر مراحل تامین می‌کند.

بانک شهر در نظر دارد به منظور تامین و تکمیل بخشی از نیروی انسانی مورد نیاز شعب به عنوان بانکدار و واحدهای تخصصی در استان‌های تهران والبرز براساس ضوابط، مقررات و آیین نامه داخلی خود، از بین متقاضیان مرد و زن واجد شرایط، پس ازکسب موفقیت در آزمون کتبی، با انجام مصاحبه‌های تخصصی، عمومی و طی مراحل اداری، به کارگیری کند.

متقاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر و آگاهی از شرایط می‌توانند از ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ تا ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ به سایت مرکز آزمون به آدرس: www.azmoon.org مراجعه نمایند.