با پیگیری های مجدانه ریاست دانشگاه و تیم مدیریتی مجتمع بیمارستانی امام رضا (ع) انجام شد 

با پیگیری های مجدانه ریاست دانشگاه و تیم مدیریتی مجتمع بیمارستانی امام رضا (ع) انجام شد

 

به گزارش خبرنگار فر نیوز (مسعود دریابار)در راستای طرح توسعه متوازن گروه‌های آموزشی و درمانی مجتمع، تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه که از طریق هیئت امنای ارزی وزارت بهداشت تهیه شده بود به بیمارستان امام رضا(ع) تحویل داده شد.

دکتر نصیری مدیرعامل مجتمع بیمارستانی امام رضا(ع) 🔻

از حمایت ها و پیگیری های دکتر محمدی ریاست دانشگاه، معاون توسعه و اداره تجهیزات پزشکی دانشگاه جهت خریداری این تجهیزات ضروری قدردانی می کنیم.

یک عدد اتوآنالیزر ، سه عدد سل کانتر، یک عدد الایزاریدر نیمه اتوماتیک ، یک عدد Na-K Reader و یک عدد رفراکتومتر جهت تجهیز آزمایشگاه به زودی در مدار خدمت قرار خواهد گرفت که بخش عمده نیاز مجتمع به خدمات آزمایشگاهی مرتفع می شود.