برگزاری کارگاه «روایت یک تجربه» با موضوع« زیست بوم مردمی در نهضت احیای واحدهای اقتصادی»