تشریح برخی از ملزومات و اثرات تفاهم نامه با منطقه آزاد ارس؛ ایجاد محور شمال به جنوب برای اوراسیا

تشریح برخی از ملزومات و اثرات تفاهم نامه با منطقه آزاد ارس؛ ایجاد محور شمال به جنوب برای اوراسیا

مدیرعامل منطقه آزاد چابهار با بازار مطرح کرد
تشریح برخی از ملزومات و اثرات تفاهم نامه با منطقه آزاد ارس؛ ایجاد محور شمال به جنوب برای اوراسیا

امیر مقدم مدیرعامل منطقه آزاد چابهار ضمن بر شمردن برخی از ملزومات و زیر ساخت ها و همچنین پیامد ها و اثرات تفاهم نامه با منطقه آزاد ارس گفت: در پی ایجاد محور ترانزیتی شمال به جنوب برای اوراسیا هستیم.