حضور برگزیدگان جشنواره فیروزه در نمایشگاه صنایع فرهنگی ایران

اسماعیل جانعلی پور گفت:عنوان نمایشگاه ،نمایشگاه صنایع فرهنگی ایران است بلکه محتوای آن بخشی از صنایع فرهنگی و برگزیدگان و منتخبین جشنواره فیروزه در ادوار گذشته است.