خبر جدید درباره حقوق بازنشستگان

خبر جدید درباره حقوق بازنشستگان

واریز حقوق مهر بازنشستگان از بیستم آغاز شده و قرار است براساس جدول اعلامی سازمان، تا روز پایانی ماه مستمری تمام بازنشستگان و مستمری‌بگیران این سازمان براساس حروف الفبا انجام شود.

انتظار دارند این ماه پرداخت‌ها به ترتیب جدول باشد و در روزهای پایانی با تاخیر مواجه نشود.

خبر جدید درباره حقوق بازنشستگان