سوئد؛ پایتخت جرم و جنایت اروپا

سوئد که تا همین چند سال پیش کشوری آرام بود، اکنون به پایتخت جرم و جنایت اروپا و کانون قتل مسلحانه تبدیل شده است.