سپاه‌ِ پاسداران‌‌‌ نیرومند‌است و‌ به هیچ‌ وجه‌‌ باهیچ‌ ابلهی‌تعارف‌‌ ندارد.

مرتضلی گلیاری

مرتضی  گلیاری  /  شعاری‌ پُراز‌شعور….. حضورِدرانتخابات‌صرفاً‌تکلیف‌نیست ‌که‌‌حق‌مردم‌است.‌(رهبرانقلاب) دُوران‌بِزَن‌دَررُو‌گذشته‌است.‌مااز مرحله‌‌ی‌نداشتن‌ومحروم‌ماندنِ از ‌سیم‌خاردار‌گذشته‌ایم‌،‌‌ بِزَنِیدسخت ‌ومحکم‌ترضربه‌‌خواهیدخُورد‌. چندین‌وچندنکته :‌ نظامِ‌قدرتمندوقاطعِ ‌جمهوری‌اسلامی‌ایران‌‌درعرصه‌ی‌ ‌ژئوپلتیک‌‌‌و،واژه‌‌ی‌مقدسِ‌تَقاص‌گرفتن‌از خونِ‌شهیدباکسی‌تعارف‌‌ندارد. این ‌خطابه‌،خاص‌‌‌‌ِدانه‌درشت‌ها‌و ‌ریزگردهای‌منطقه‌‌است‌که‌‌مزدور ‌شیطانند. سپاه‌ِپاسداران‌‌‌نیرومند‌است و‌به هیچ‌وجه‌‌باهیچ‌ابلهی‌تعارف‌‌ندارد. همگان‌اخبارِ‌درهم‌کوبنده‌‌‌ی‌‌کُنام‌ِ‌ رُوبَه‌صفتان‌ِزشت‌‌خُو‌ را ‌‌‌‌‌‌‌دراربیل‌ِ‌عراق‌‌ شنیدندوحتی‌غرشِ‌‌آتش‌خشم‌و‌فریادِ ‌ملتِ‌ایران‌‌را‌‌درسحرگاهِ‌تنویرنورانی‌ حقیقت‌به‌نظاره‌نشستند. مَرحَبا‌بِکُم ‌به‌اراده‌ی‌قاطع‌ِ‌‌‌‌شیرانِ‌بیشه‌ی‌رزم ِ‌شبانه‌.ملت‌ِنستوه‌ایران‌،مردم‌مظلوم‌اما ‌پیروزغزه‌،نیروهای‌مقام‌ورزمنده‌عراقی‌ مردم‌ونیروهای‌مقاومت‌لبنان‌ومردم‌ متحدِیَمن‌‌وسایر‌متحدین‌‌ِ‌مظلوم ‌دراقصی‌نقاط‌ِ‌جهانِ‌معاصر‌به‌شُکرانه‌این‌ اقتدارقاطع‌سپاه‌‌هلهله‌کشیدند. درودبه‌سپاهی‌که‌ترسیم‌‌گرنقشه‌ژئوپلتیکی ‌‌نوینی‌درجهانِ‌حقیقت‌‌است‌‌امروزه‌ گفتمانِ‌ژئوپلتیک‌مقاومت‌‌‌‌نظریه‌رَیملَند‌ وهارتلندرا‌درنوردیده‌‌و‌شرح‌تاثیرانگیز تازه‌ای‌‌دربرخوردبامفاهیم‌فرهنگی‌وروابط‌ دیپلماسی‌تبیین‌کرده‌‌است‌‌وآن‌‌بیان، ‌‌تفسیرگرِدوره‌‌ی‌بزن‌دررُو‌دیگرگذشته ‌است‌می‌باشد. درعصرخردِاسلامی‌ایرانی‌ این‌سپاه‌پاسداران‌است‌که‌کتاب ‌تخته‌ی‌شطرنج‌هنری‌کیسنجررابرهم‌زده‌،‌در این‌رویارویی،‌‌دشمن‌مات‌ِ‌عقیده‌ی‌بُرَندِه‌ وفلج‌کننده‌سپاه‌است.دیدیدم‌وشنیدیم‌ که‌یورش‌ِشبانه‌ی‌موشک‌های‌بالستیک‌ِ سپاه‌،موجِ‌‌شادی‌مضاعفی‌را‌نصیبِ ‌ِ‌‌‌‌‌خانواده‌ی‌شهدا‌‌ومجروحینِ‌‌حمله‌ی ‌‌ناجوانمردانه‌ی‌ایران‌و‌کرمان‌‌کرد‌. درهنگامه‌‌ی‌فرودِ‌ویرانگرِموشک‌های ‌بالستیک‌ایرانی‌‌سازمانِ‌زلزله‌‌نگاری‌‌ کشورآمریکا‌به‌جُوبایدن(رئیس‌جمهور آمریکا)‌‌اطلاع‌داداگرزیرپایش‌می‌لرزد‌و لرزه‌به‌اندام‌اوواذنابش‌‌خاصه‌ناتانیاهو‌ جاری‌شده‌‌،‌بیشتربهراسدزیرا‌ناشی‌از‌ زلزله‌ا‌ی‌طبیعی‌نبوده‌که‌ناشی‌از‌غرش ِ‌مهیب‌وانفجارمِهیب‌تری‌است‌که‌‌مَقرّ جاسوس‌خانه‌ی‌اسرائیل‌رادراربیل‌‌نشانه‌ گرفته‌است!‌ درهمان‌دمادم‌ِحمله‌‌ی‌شبانه‌‌ی‌‌‌یگان‌ موشکی‌سپاه،‌این‌شعارِپُرازشعور‌شنیده‌ می‌شدکه…… باآلِ‌علی‌‌هرکه‌درافتادوَرافتاد…… موخره:قلبِ‌ستادِانتخاباتی‌اهل‌نظر، دوباره‌به‌طپش‌وامیدواری‌درآمد چراکه‌‌:ماتجربه‌کردیم‌دراین‌دار ِمکافات…..‌باآل‌علی‌هرکه‌درافتاد وَرافتاد

 

پیشنهاد فر نیوز
آمیرزای شاعر ، آمیرزای شاعر شادی را به خانه های مردم می آورد