شایسته ، معاون پروررشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورورش استان کرمانشاه