شورای پیشگیری از جرائم و آسیب‌های حوزه پزشکی در کرمانشاه