صندق‌های بازنشستگی منابع پایداری را وارد بازار سرمایه می‌کند

صندق‌های بازنشستگی منابع پایداری را وارد بازار سرمایه می‌کند

ایرانشاهی رئیس مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس از راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی خبر داد و گفت: این صندوق‌ها افق بلند مدت سرمایه‌گذاری رادترویج می‌کند و منابع پایدار را وارد بازار سرمایه کنند.

او ادامه داد: صندوق‌های بازنشستگی می‌تواند پوشش هزینه‌های دوره بازنشستگی افراد باشد انتظار ما این است که این برنامه برای افق بلند مدت افراد بازنشسته خواهد بود.

این صندوق‌ها در دنیا به عنوان سرمایه گذاری مدون شناخته می‌شود، همچنین این صندوق‌ها در بلند مدت می‌تواند منابع پایداری را حفظ کند.

رییس مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان گفت: سرمایه‌گذاری حداقل این صندوق‌ها ۵۰۰۰ میلیارد ریال و حداقل ارزش مجموع واحد‌های سرمایه‌گذاری ممتاز ۱۰۰ میلیارد ریال خواهد بود.

ایرانشاهی گفت:در واقع صندوق‌های بازنشستگی به عنوان یک ابزار شفاف در بازار سرمایه است و می‌تواند منابع پایداری را وارد بازار کند.

او گفت: منابع حاصل از ابطال واحد‌های سرمایه‌گذاری در مواردی از قبیل بازنشستگی، کارافتادگی کلی حین یا اتمام همکاری به نیروی کار و در زمان فوت به ورثه وی تعلق می‌گیرد.