فیلم / کرمانشاه گردی ، یه انتخابات خوب !! این گزارش ویژه پرستاران است !! برای دوستان پرستار خود بفرستید