قیمت بلیت هواپیما برای اربعین اعلام شد

قیمت بلیت هواپیما برای اربعین اعلام شد

محمد محمدی بخش گفت: قیمت بلیت مصوب برای مسیر رفت وبرگشت به نجف ۸ میلیون تومان در نظر گرفته شده است و با توجه به آنکه فرودگاه نجف یکی از گران ترین فرودگاه ها کشورهای خارجی است در ایام هم سخت گیری های زیادی را انجام خواهند داد.

به گفته رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، ۱۵۰ پرواز هفتگی به نجف داریم و در این ایام هم به صورت پلکانی افزایش خواهیم داد.

او گفت: حوزه هوایی امسال با شرایطی که بیشترین تحریم ها را دارد همه توان خود را صادقانه ایمن همزمان با تعداد افزایش فرودگاه های کشور بیشتر خواهد شد.

قیمت بلیت هواپیما برای اربعین اعلام شد