لزوم بررسی نحوه قیمت‌گذاری و ارزآوری محصولات پتروشیمی

لزوم بررسی نحوه قیمت‌گذاری و ارزآوری محصولات پتروشیمی

مهدی عسگری نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن با اشاره به دلایل تقاضای تحقیق و تفحص گفت: لزوم بررسی نحوه قیمت‌گذاری در فروش داخلی و صادرات محصولات پتروشیمی توسط شرکت‌های دولتی و رسیدگی به برخی تعارضات و ابهامات در این فرآیند، دلیل اصلی تشکیل این هیأت است.

عضو هیأت تحقیق و تفحص از شرکت‌های پتروشیمی دولتی، با اشاره به نقش مهم صادرات محصولات پتروشیمی در ارزآوری برای کشور تأکید کرد: وزارت‌خانه‌های نفت، آموزش و پرورش، دفاع و کار به صورت مستقیم و غیرمستقیم، دارای شرکت‌های پتروشیمی هستند که بخش عمده‌ای از محصولات خود را صادر می‌کنند لذا با توجه به برخی ابهامات در خصوص نحوه قیمت‌گذاری، بازاریابی، نقش شرکت‌های واسطه‌ای و میزان ارزآوری ضرورت دارد در راستای ایفای نقش نظارتی مجلس، این فرایند مورد رسیدگی دقیق قرار گیرد.

لزوم بررسی نحوه قیمت‌گذاری و ارزآوری محصولات پتروشیمی

عسگری نماینده کرج در مجلس، درباره محورهای اصلی این تحقیق و تفحص گفت: از جمله مسائل اصلی که توسط هیأت مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت؛ تفاوت قیمت در صادرات محصولات پتروشیمی توسط شرکت‌های داخلی، میزان بدهی برخی خریداران خارجی، انحصار در فرآیند صادرات توسط برخی واسطه‌ها، مکانیزم اعمال تخفیف به خریداران و میزان بازگشت ارز حاصل از صادرات می‌باشد.