لزوم شفافیت در شبکه بانکی

لزوم شفافیت در شبکه بانکی

لزوم شفافیت در شبکه بانکی

بانک مرکزی باید، اسامی شرکت‌هایی که بانک‌ها چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیر مستقیم، مالک بیش از بیست درصد سهام آن‌ها هستند را ،در پایان هر فصل و به تفکیک هر بانک، منتشر کند.

پیشنهاد فر نیوز
به شهادت رساندن مستشاران ایرانی حاکی از ترس صهیونیست‌ها از مقاومت است