لوله فلزی کیلویی چند؟ / قیمت انواع لوله صنعتی در بازار

لوله‌های فلزی یکی از مهمترین عناصر سازنده سیستم‌های تأمین آب و گاز در ساختمان‌ها هستند. این لوله‌ها به دلیل مقاومت بالا در برابر فشار، حرارت و خوردگی، برای انتقال آب و گاز به صورت اصلی استفاده می‌شوند. همچنین، لوله‌های فلزی در ساختمان‌ها به عنوان عناصر سازنده سیستم‌های حرارتی و تهویه مطبوع نیز به کار می‌روند. عملکرد لوله‌های فلزی در ساختمان‌ها بسیار مهم است و به دلیل مقاومت بالا در برابر شرایط سخت محیطی، ماندگاری بیشتری نسبت به لوله‌های دیگر دارند.

آخرین قیمت لوله فلزی در بازار به شرح زیر است:

لوله مبلی ضخامت طول شاخه واحد قیمت (ریال)
لوله ۱۰ مبلی ۲ تا ۰.۷ ۶ کیلوگرم ۴۱۰۹۰۰
لوله ۱۳ مبلی ۲ تا ۰.۷ ۶ کیلوگرم ۴۱۰۹۰۰
لوله ۱۶ مبلی ۲ تا ۰.۷ ۶ کیلوگرم ۴۱۰۹۰۰
لوله ۱۸ مبلی ۲ تا ۰.۷ ۶ کیلوگرم ۴۱۰۹۰۰
لوله ۲۰ مبلی ۲ تا ۰.۷ ۶ کیلوگرم ۴۱۰۹۰۰
لوله داربستی ضخامت طول شاخه واحد قیمت (ریال)
لوله ۱/۲ ۱ داربستی ۱.۹ ۶ کیلوگرم ۳۱۱۰۰۰
لوله ۱/۲ ۱ داربستی ۲ ۶ کیلوگرم ۳۱۱۰۰۰
لوله ۱/۲ ۱ داربستی ۲.۳ ۶ کیلوگرم ۳۱۱۰۰۰
لوله ۱/۲ ۱ داربستی ۲.۵ ۶ کیلوگرم ۳۱۱۰۰۰
لوله ۱/۲ ۱ داربستی ۳ ۶ کیلوگرم ۳۱۱۰۰۰
لوله گالوانیزه قزوین ضخامت طول شاخه واحد قیمت (ریال)
لوله ۱/۲ گالوانیزه قزوین ۲ ۶ کیلوگرم ۴۸۶۰۰۰
لوله ۳/۴ گالوانیزه قزوین ۲ ۶ کیلوگرم ۴۸۶۰۰۰
لوله ۱ گالوانیزه قزوین ۲ ۶ کیلوگرم ۴۸۶۰۰۰
لوله ۱/۴ ۱ گالوانیزه قزوین ۲ ۶ کیلوگرم ۴۸۶۰۰۰
لوله ۱/۲ ۱ گالوانیزه قزوین ۲ ۶ کیلوگرم ۴۸۶۰۰۰
لوله ۲ گالوانیزه قزوین ۲.۵ ۶ کیلوگرم ۴۸۶۰۰۰
لوله ۱/۲ گالوانیزه قزوین ۲.۵ ۶ کیلوگرم ۴۸۶۰۰۰
لوله ۳/۴ گالوانیزه قزوین ۲.۵ ۶ کیلوگرم ۴۸۶۰۰۰
لوله ۱ گالوانیزه قزوین ۲.۵ ۶ کیلوگرم ۴۸۶۰۰۰
لوله۱/۴ ۱ گالوانیزه قزوین ۲.۵ ۶ کیلوگرم ۴۸۶۰۰۰
لوله ۱/۲ ۱گالوانیزه قزوین ۲.۵ ۶ کیلوگرم ۴۸۶۰۰۰
لوله ۲ گالوانیزه قزوین ۲.۵ ۶ کیلوگرم ۴۸۶۰۰۰
لوله گازی روکار سپاهان ضخامت طول شاخه واحد قیمت (ریال)
لوله ۱/۲ گازی روکار (سبک) سپاهان ۲.۶۵ ۶ کیلوگرم ۳۷۵۰۰۰
لوله ۳/۴ گازی روکار (سبک) سپاهان ۲.۶۵ ۶ کیلوگرم ۳۷۵۰۰۰
لوله ۱ گازی روکار (سبک) سپاهان ۳.۲۵ ۶ کیلوگرم ۳۷۵۰۰۰
لوله ۱/۴ ۱ گازی روکار (سبک) سپاهان ۳.۲۵ ۶ کیلوگرم ۳۷۵۰۰۰
لوله ۱/۲ گازی روکار (سبک) سپاهان ۳.۲۵ ۶ کیلوگرم ۳۷۵۰۰۰
لوله ۱/۲ گازی روکار (سبک) سپاهان ۳.۶۵ ۶ کیلوگرم ۳۷۵۰۰۰
لوله گازی توکار سپاهان ضخامت طول شاخه واحد قیمت (ریال)
۱/۲ لوله گازی توکار (API) سپاهان ۲.۸ ۶ کیلوگرم ۳۹۱۰۰۰
۳/۴ لوله گازی توکار (API) سپاهان ۲.۹ ۶ کیلوگرم ۳۹۱۰۰۰
۱ لوله گازی توکار (API) سپاهان ۳.۴ ۶ کیلوگرم ۳۹۱۰۰۰
۱/۴ ۱ لوله گازی توکار (API) سپاهان ۳.۶ ۶ کیلوگرم ۳۹۱۰۰۰
۱/۲ ۱ لوله گازی توکار (API) سپاهان ۳.۷ ۶ کیلوگرم ۴۰۱۰۰۰
۲ لوله گازی توکار (API) سپاهان ۳.۹ ۶ کیلوگرم ۴۰۱۰۰۰
لوله صنعتی سپاهان ضخامت طول شاخه واحد قیمت (ریال)
۱/۲ ۱ لوله صنعتی در کارخانه ۲ ۶ کیلوگرم ۳۲۱۰۰۰
۳/۴ لوله صنعتی در کارخانه ۲ ۶ کیلوگرم ۳۲۱۰۰۰
۱ لوله صنعتی در کارخانه ۲ ۶ کیلوگرم ۳۲۱۰۰۰
۱/۴ ۱ لوله صنعتی در کارخانه ۲ ۶ کیلوگرم ۳۲۱۰۰۰
۲ لوله صنعتی در کارخانه ۲ ۶ کیلوگرم ۳۲۱۰۰۰
۲/۵ لوله صنعتی در کارخانه ۲ ۶ کیلوگرم ۳۲۱۰۰۰
۳ لوله صنعتی در کارخانه ۲ ۶ کیلوگرم ۳۲۱۰۰۰
۴ لوله صنعتی در کارخانه ۲ ۶ کیلوگرم ۳۲۱۰۰۰
۱/۲ ۱ لوله صنعتی در کارخانه ۲.۵ ۶ کیلوگرم ۳۲۱۰۰۰
۳/۴ لوله صنعتی در کارخانه ۲.۵ ۶ کیلوگرم ۳۲۱۰۰۰
۱ لوله صنعتی در کارخانه ۲.۵ ۶ کیلوگرم ۳۲۱۰۰۰
۲ لوله صنعتی در کارخانه ۲.۵ ۶ کیلوگرم ۳۲۱۰۰۰
۲/۵ لوله صنعتی در کارخانه ۲.۵ ۶ کیلوگرم ۳۲۱۰۰۰
۳ لوله صنعتی در کارخانه ۲.۵ ۶ کیلوگرم ۳۲۱۰۰۰
۴ لوله صنعتی در کارخانه ۲.۵ ۶ کیلوگرم ۳۲۱۰۰۰