لیست مواد ممنوعه سال ۲۰۲۴ منتشر شد

آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ لیست مواد ممنوعه سال ۲۰۲۴ را منتشر کرد.