مرتضی گلیاری / ای‌کاش‌قاسم‌ سلیمانی‌می‌‌بودومانع‌ِکجرویی ‌‌مدعیانِ‌‌دروغینِ‌‌در‌راه‌یابی‌‌به‌مجلسِ ‌مُدرس‌می‌شد

مرتضی گلیاری ، نامزد دوازدهیمن دوره  مجلس  شورای اسلامی / شهیدسلیمانی‌پرآوازه‌کوشید‌‌برای ‌امضای‌کفن‌ِسپیدش‌‌رای‌به‌دست‌آورد‌ و‌رهبرِفرزانه‌ی‌نظام‌و‌بزرگان‌‌‌دین‌وآحادِ مردم‌ِ‌کوی‌و‌برزن‌در‌‌همدلی‌باوی‌و‌‌‌در انتخابِ‌آن‌سفرکرده‌به‌بهشتِ‌‌امیالش،‌‌‌ رای‌بی‌نظیری‌‌به‌پای‌عقیده‌ی‌‌سِتُرگش جاری‌کرد‌ند‌.اونخستین‌انسان‌ِآزاده‌ای ‌بود‌که‌درعصرِ‌پوچ‌گرایی‌جهانِ‌توحش‌‌، دل‌ودودیده‌ی‌ا‌شک‌‌بارِمردمش‌را‌در انتخابِ‌‌‌بی‌کم‌وکاست‌ِ‌سفربه‌ابدیت‌‌به‌ کف‌آورد.اما‌من‌کجا‌واوکجا‌!….. من‌کجا‌وسفره‌‌ی‌خالی‌‌‌ترازخالی‌کجا‌‌‌‌! ‌من‌کجا‌وشعارهای‌میان‌تهی‌انتخابات‌کجا‌‌!من‌کجا‌و‌وعده‌‌های‌در‌سرِخرمن‌کجا‌‌!من‌کجا‌وموز‌هاوسیب‌های‌‌سرخ،‌درمسیرِ رای‌آوردن‌کجا‌!‌باچِلو‌یا‌‌دِیس‌های‌پُر‌پُلو‌ ‌رای‌آوردن‌‌در‌مجلسِ‌‌‌اُنسِ‌خِرد‌‌آیا‌خیانت‌


به‌آرمان‌ِمقدس‌ِخون‌‌های‌جاری‌شده ‌درجبهه‌ها‌‌نیست‌؟من‌کجا‌‌وفرموده‌ی‌عمیقِ‌نگاه‌رهبربه ‌مجلسِ‌انقلابی‌کجا!‌.من‌کجا‌ومجلس ‌ا‌انقلابی‌دلها‌کجا.ای‌کاش‌قاسم‌ سلیمانی‌می‌‌بودومانع‌ِکجرویی ‌‌مدعیانِ‌‌دروغینِ‌‌در‌راه‌یابی‌‌به‌مجلسِ ‌مُدرس‌می‌شد.اینها‌‌رامرتضایی‌برای ‌شعور‌ِبیدارت‌‌نِبِشت‌که‌‌‌‌کوشیده اسیرِ‌خُدعه‌ی‌نفسِ‌لَوامه‌ی‌‌خویش‌نشود. ومن‌الله‌توفیق‌……

پیشنهاد فر نیوز
شادی ها به سمت گروهی شدن سوق داده شده و تعمیم پیدا می کند