نیمی از مخازن سد‌های کشور خالی هستند

نیمی از مخازن سد‌های کشور خالی هستند

آخرین گزارش شرکت مدیریت منابع آب ایران از وضعیت کشور منتهی به ۲۱ مرداد نشان می‌دهد میزان ورودی سد‌ها از ابتدای سال آبی به ۳۷ میلیارد و ۸۵۰ میلیون مترمکعب ثبت شده که نسبت به ورودی ۲۹.۷۰ میلیارد مکعبی در مدت زمان مشابه سال گذشته ۲۷ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

خروجی سد‌ها نیز ۳۱.۴۲ میلیارد مترمکعب ثبت شده و به نسبت سال آبی گذشته که ۲۷.۰۶ میلیارد مترمکعب بود ۹ درصد افزایش داشته است.

در مجموع سال آبی ۱۴۰۱ – ۱۴۰۲ حجم آب موجود در مخازن سد‌های کشور به ۲۵.۴۶ میلیارد مترمکعب رسیده که معادل ۵۲ درصد پرشدگی است. سال گذشته در دوره مشابه میزان آب مخازن ۲۱.۸۱ میلیارد مترکعب بود که رشد ۱۷ درصدی را نشان می‌دهد.

وضعیت مخازن سد ها

در جدول زیر آخرین وضعیت ‌های مهم کشور و میزان اختلاف موجودی آن‌ها با سال گذشته مقایسه شده است. مجموع ۵ سد تهران ۴۹۸ میلیون مترمکعب موجودی دارند که معادل ۲۶ درصد پرشدگی است و ۶ درصد کاهش را نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد.

وضعیت پرشدگی سدها

ارتفاع کل ریزش‌های جوی کشور نیز تا ۲۰ مرداد نیز معادل ۲۰۸.۴ میلیمتر ثبت شده که نسبت به میانگین دوره‌های درازمدت ۱۴ درصد کاهش داشته است. در مقایسه با سال آبی گذشته نیز آمار نشان می‌دهد که میزان بارش‌ها ۳ درصد افزایش یافته است. در ادامه جدول میزان در سطح کشور به تفکیک استان‌ها آورده شده است.

وضعیت بارندگی در استان های کشور