هوای تهران در شرایط «قابل قبول»

این خبر توسط موتور جستجوی هوشمند فرنیوز در سایت قرار داده شده است