وقتیکه استاندار کرمانشاه چوب به لانه زنبورمی کند

وقتیکه “استاندار”چوب به لانه زنبورمیکند  درآستان سراسرنورورحمت دهه مبارک فجروباتبریک این فرخنده ایام الهی، خبرآمدچه خبری‌ ،خبری ازجنس فجرونورو انقلاب که حقیقتا شایسته تقدیروتشکر ویژه است پس درهمین ابتدای امرمیگیم جناب استاندارداحسنت دمت گرم بله خبراین بودکه جناب استاندارمحترم درجمع شورای شهرکه جزآبرو بری وهوچیگری کسی ازآنها خیری ندیده گفته شماکه مدعی بدبودن شهرداریدچرادههانفراز بستگان خودراخارج ازضوابط به شهرداری برده واستخدام کرده اید

چراشهرراتاآنجابحال خودرها کرده ایدکه سگهای ولگرددر خیابانهاازمردم سلب امنیت کنند خب گفته بودیم وبازهم میگویم جناب آقای استانداردست مریزادما این اقدام شمارابعنوان عیدی دهه فجرمیپذیریم اما بشرطهاوشروطهاکه آقایان عامل وباعث وبانی چنین خیانتی را رهانکنیدشماکه فرمودیدتمام مدارک مربوطه راداریدمطالبه عموم مردم وبنده بعنوان یک نفرازاین مردم که چهارفرزندسالهادکتراگرفته وبیکاردارم این است که جمیع مدارک راتحویل دادستان محترم بعنوان نماینده مدعی العموم داده وخواستارمحاکمه آنان وبیرون راندن بستگانشان بابی حرمتی هرچه تمامترازشهرداری شوید تاعبرت آیندگان شوند

اما اینکه برخوردشمارابا شورای آبروبرشهربه چوب کردن درلانه زنبورتعبیرکردم بایدعرض کنم واقعاشهرداری پاشنه آشیل تمام ناهنجاریستو شهرمابدلیل افتضاح دردرگیرهای تمام نشدنی شورایش که ریشه درقرون واعصاردارد رها وبی صاحب است ومتاسفانه دیده نشده که “شورای ما”این تافته ای که خودراجدابافته میداند برای یکبارهم شده شهرداررا خوب تلقی کندتابتوانندنوکری خودبمردم راباخدمتشان عملی سازند.

درحال حاضرشهرداریها تبدیل به معدن فسادی شده اند که نه تنها به ادارات بلکه به کلیت وبدنه اصلی نظام‌هم فساد پمپاژمیکنند خاطرم هست درابتدای سال جاری که حضرت آقا “مهارتورم” رابعنوان شعارسال والگوی راهبردی مسئولان کشورمطرح کردندیک هفته پس ازرهنمود حضرت آقا شنیدم شهرداری ۴۰درصد نرخ تعرفه هایش راافزایش داده، ازآنجاکه باور این حداز گستاخی برایم قابل قبول نبود با بعضی ازآقایان شورا وشخص شهردار وایضاآقای شعبانی معاون محترم سیاسی شما تماس گرفتم، گفتندبله باکمال تاسف درسته ولی ما بی تقصیریم وزارت کشوراین میزان راطی بخشنامه ای بما دستورداده وچقدرحیرت زده شدم که معاون سیاسی شمامیگفت این افزایش هیچ ربطی به حوزه کاری من نداردعجبا افزایشی که حکم حکومتی رابه چالش کشیده بشماربطی ندارد

حال جناب آقای استانداراولااگرچنین ادعایی درست باشه حضرتعالی وظیفه داریدمستنددلایلش رابرای مردم تبیین کنیدچرا که اگروزارت کشورزمان روحانی بودتعجبی نداشت همانطورهم فرافکنی معاون سیاسی شما  ثانیا پیشنهادمیکنم دراولین فرصت جلسه ای با بساز بفروشهای شهربگذاریدواز آنهابخواهیدنوع مطالبات شهرداریچیهارابرای دادن حداقل خدمات موظفشان بازگوکنندتا شما مطمئن شویدچه میزان ازتورم کشوری واستانی و شهری ما ریشه درمظالم وبی دروپیکری شهرداریها دارد

بنده به پشتوانه ۲۶سال مدیریت وحضورم دراکثرجلسات وکمیسیونهای شما عرض می کنم اگربجای مهارتورم مهارشهرداریها را دردستورکارقراردهیم تورم کشوری فروکش فاحش میکند وآقایان چه صورتی ازنیازها وهزینه هارابه تهران اعلام کرده که آنهاتورم ۴۰درصدی رامیپذیرندوبخشنامه میکنندجای تعمق ویژه دارد ثالثاشماجناب استاندار درکجای این اعلام هزینه هاقراردارید آیاعمده این هزینه ها ناشی ازهمین چاه ویل جذب نیروی بی خاصیت درشهرداریها نیست که البته میدانیم فقط نمایندگان شورانیستندکه ازاین چاه سوءاستفاده میکنندبله باکمال تاسف نمایندگان مجلس ودیگرانی هم هستندکه چنین میکنند؟

پیشنهاد فر نیوز
آسیب شناسی در باب هرزگی اینترنتی در کودکان

استاندارارجمندچرامردم ازشهردار ی رویگردانند وچراکمترکسیست که شهرداریچیها اورا نگزیده باشندبراستی واسط آشتی مردم باشهرداری کیست امیدوارم بپذیرید ریشه اینهمه مفاسد اجتماعی ما ازعمل نکردن به رهنمودهای حکیمانه حضرت آقا آب میخوردمستحضریدکه حضرت ایشان چندین بار فرمودندنمایندگان در عزل ونصبها دخالت نکنند آیا خداوکیلی شما نماینده ای سراغ داریدکه چنین نکرده باشدوآیاشما تمامی عزل ونصبهاتان اختیاریست جناب آقای استاندارشماکه درجمع اعضاءمحترم شوراگفتیدتمام عملکردشما زیردیددستگاهای نظارتیست حضرتعالی بعنوان برجسته ترین عضودستگاه نظارتی چطورنتوانستیدهیئت نظارتی بایسته درامرانتخابات استان بسامان کنیدتا لااقل نمایندگانی که درعزل ونصبهامداخله فاحش داشتندتائیدصلاحیت نشوند

باعرض پوزش من بعکس شما جناب آقای استاندارمعتقدم ریشه مفاسددرنظارتهاجاخشک کرده واگرهیئتی بسامان شودکه کوچکترین عدولی از فرمان حضرت آقاراازهیچکس نپذیردآنوقت میتوان به خشکاندن ریشه فسادامیدواربودمن ومردم منتظررسانه ای شدن اخراج استخدامیهای متخلفانه شورای شهرازشهرداری هستیم موفق ومظفرباشیدان شاءالله

حقیقی پاک