پرتاب ۶۰ متری احسان حدادی قبل از بازی‌های آسیایی

پرتاب ۶۰ متری احسان حدادی قبل از بازی‌های آسیایی

که خود را برای حضور در بازی‌های آسیایی آماده می‌کند، امروز در یک رکوردگیری شرکت کرد.

که مدت زیادی است مسابقه نداده است، امروز در بهترین پرتاب خود رکورد ۶۰ متر و ۳۴ سانتی متر را ثبت کرد.

پرتاب ۶۰ متری احسان حدادی قبل از بازی‌های آسیایی