کامران رضایی ، رئیس انجمن سینمای جوان استان کرمانشاه