یاداشت / در واکنش به مبلغی که صدا و سیما بابت تبلیغات انتخابات در خواست کرده است

انتخابات مجلس

مهم‌ترین‌نکته‌این‌است‌انتخابات‌نشان‌دهنده‌ی ‌‌حضورمردم‌درصحنه‌‌است‌واین‌حضورمردمی‌یعنی‌نظام‌جمهوری‌اسلامی‌پشتوانه‌ی‌مردمی‌دارد.  رهبرفرزانه‌انقلاب

حضوردرانتخابات‌را‌یک‌تکلیف‌ونه‌رقابت‌جناحی برای‌تصاحب‌کرسی‌در‌انتخابات‌و‌‌درمجلس دوازدهم‌می‌دانم.نه‌پولی‌دارم‌‌که‌درقمارخانه‌بازی‌های‌‌سیاسی‌وسیاسی‌بازی‌صرف‌کنم‌و نه‌اهل‌ شعار وخالی‌بندی‌هستم.‌

درس‌خوانده‌ام‌ و سخت ‌خوانده‌ام‌ ،  سالها‌درحوزه‌ی‌رسانه‌ زیروبم‌شهرم‌ را‌ نقادانه‌‌ به‌چالش‌ کشیده‌ام‌‌‌ وبسی‌ خرسندم‌که‌برای ‌تغییر‌اساسی‌درجامعه‌مدنی‌ازجان‌ودل‌مایه گذاشته‌ام‌‌تا‌مگر‌ فضای‌بهتری‌ ازدیارم‌ وازقاب اندیشه‌ی‌‌ دوربین‌ به‌مدیران‌ و مسئولان‌ شهر و  زدم  کوچه و  بازار ارائه  دهم.‌تا‌چه‌حدموفق‌بوده‌ام‌‌

خدابیشترآگاه‌است.‌حتی‌با آنکه‌ حق‌آب‌ و گل‌‌در رسانه‌را‌یدک‌می‌کشم‌‌‌ هرگزکسی‌فرش‌قرمزی‌‌پیش‌‌پایم‌پهن‌نکرده!‌‌  چون‌صدمیلیون‌تومان‌پول‌‌ندارم‌به‌سازمان‌‌برای‌ تبلیغ‌واریزکنم‌‌‌‌‌ازحضوردرصداوسیما‌‌نیزمحروم‌ و هم محرون مانده ام

عیبی‌هم‌ندارد‌ مرتضا‌گلیاری‌ ازصنفِ‌ اطو‌کشیده‌‌ها و‌ پاچه‌ورمالیده‌ها‌ویادرپَرقو خفته‌ها‌نیست‌ وازآن‌دسته‌کسانی‌هم‌‌ نیست‌که‌با شهدا‌عکس‌یادگاری‌می‌گیرند برای‌تبلیغات فروپاشیده‌ی‌خویش.‌سرشت‌حقیقت‌با‌تبلیغات‌ کذایی‌منافاتی‌عمیق‌دارد.
هنر نامزدی‌‌درانتخابات‌ خوب‌پول‌خرج‌کردن‌‌نیست‌ هرکه‌فکر می‌کند‌‌ با‌چنین‌ رصدی‌قادراست‌‌ به‌عوام فریبی‌مشغول‌شود بدانداین‌‌ت نها‌خود اوست‌که پاسخ‌گوی‌ فردای‌عقب‌ماندگی‌ دیارش‌خواهدبود.‌

امثال‌مرتضا‌گلیاری‌ازخیل‌و تبارمیلیون‌میلیون‌ خرج کن های عرصه  انتخابات  نیست
پرایدی ‌بیش‌‌زیرپایش‌نیست! ‌یکی‌نیست‌‌بگوید‌تو‌که‌هیچ‌جزآه‌دربساط‌نداری‌‌چر ا‌‌‌وارد کودزورخانه‌شده‌ای!
پاسخ‌آشکاراست‌ تکلیف‌تکلیف‌تکلیف  هرکه‌داردهوس‌کرب‌وبلا‌‌بسم‌الله….

مرتضا گلیاری

پیشنهاد فر نیوز
نسل هتل نشین!!چندسال پیش زود بیدار می شدند