یاد ایام ورزش کرمانشاه / عکس قدیمی از کشتی گریان قهرمان کرمانشاه در سطح ملی / سال 1353