شهردار کرمانشاه و کمبود نیرو در شهرداری!!

پیشنهاد فر نیوز
پروژه تقاطع غیرهمسطح قراملک تبریز پیشرفت فیزیکی ۲۵ درصدی دارد