قطار در حال حرکت را سنگ می زنند !! دکتر داودی در حاشیه میز خدمت در نماز جمعه کرمانشاه

پیشنهاد فر نیوز
ماجرای بیلبوردهای شهری در کرمانشاه و شیخ مصطفی اشک تلخ !!