نسخ نویسی ونسخه پیچی الکترونیک از افتخارات است

نسخ نویسی ونسخه پیچی الکترونیک از افتخارات است  ،به گزارش خبرنگار فر نیوز ( مسعود  دریابار) دکتر تحویلیان در دبیرستان دخترانه غیر انتفاعی وابسته به دانشگاه علوم‌پزشکی کرمانشاه و در بین دانش آموزان و مربیان با اعلام این موضوع و اشاره به خدمات ارزنده سازمان بیمه سلامت ایران، گفت: در جهان تعداد اندکی کشور توانسته اند نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک را اجرا کنند، که ایران اسلامی یکی از آنها است. وی افزود: با اینکار علاوه بر اینکه برای هر فردی پرونده پزشکی بوجود می آید، می توان به خدمات درمانی ارایه شده نیز دسترسی داشت.
مدیرکل بیمه سلامت استان کرمانشاه همچنین با اشاره به نظام ارجاع و پزشک خانواده گفت: در این سیستم برای تعدادی از افراد پزشک تعیین شده و سوابق پزشکی و درمانی آنها نگهداری می شود. در این دیدار از برگزیدگان مسابقه هفته ملی ” سلامت بانوان ایران  با لوح و هدیه قدردانی گردید.